Nostalgia


മുറ്റതു കൊഴിഞ്ഞു വീണു കിടക്കുന്ന കണ്ണിമാങ്ങകൾ ….

എല്ലാം പറുക്കി കൂട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിൽ രുചിയുള്ള ഒരു ഓർമ ..

അമ്മ പെറുക്കിയെടുത്തു ചതച്ചു തരുന്ന കണ്ണിമാങ്ങാ ചമ്മന്തി .. എന്ത് നല്ല രുചി… അതിലേറെ മനോഹരമായ, പകർന്നു തരുന്ന സ്നേഹതിൻ രുചി… അതിന്നെ വെല്ലാൻ മറ്റു എന്തുണ്ട്?

സ്വാദ് ഓർത്താൽ വായിൽ വെള്ളം വരും, സ്നേഹത്തോടെ അത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന അമ്മയെ ഓർത്താൽ കണ്ണ് നിറയുന്നു ….

നഷ്ടപെട്ട നല്ല കാലത്തിനെ, നല്ല സ്നേഹത്തിനെ ഓർമിപ്പിക്കാൻ എന്ടെ മുറ്റത്തും ഉണ്ട് ഒരു മാവ്..

കൊഴിഞ്ഞു വീണ കണ്ണിമാങ്ങകൾ പറുക്കി കൂടുമ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങുന്നതു നഷ്ടപെട്ട വാത്സല്യത്തിൻ നൊമ്പരം …

ഇനിയേതോ കാലങ്ങളളിൽ ഇതു പോലെ ഒരു ഓർമ നൽകാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ ആ കണ്ണിമാങ്ങ ചമ്മന്തി !!!

നഷ്ട ബോധത്തിൻ നിസ്വനം ……..

Tender mangoes …

A premature death for the growth of the mango, resulted in finding them on my front yard.

As I collect and keep them aside, the feeling that comes to mind is one of taste and love!

Mother’s love….. and the taste of her Tender Mango Chutney..

Remembering the good old times….
Remembering the taste, oooh.. watery mouth!
Remembering my mother’s love, … teary eyes!

I too have a mango tree in my front yard. I too could have created memories like this for my children to cherish…

Yet I remain … not being able to… forgotten…

Treasure your memories, and create memories for others to treasure…..

Advertisements

Afraid?


Image

A small boat, away from the waters and resting aside the road. Why? Shouldn’t it be riding high on these waves?

The waves are not ebbing away. The beach front is being swallowed by the waters and it is inviting the reluctant boat to jump in. Yet, the boat remains, hesitant, away from the water, in a safe place.

This is no different from how we are, at times. We choose the safe path, and not the one that is yet to be taken. Are we afraid of failure?

People often run away from opportunities. At times, do not even explore things that could possibly bring the best in them. Either because of fear of failure or being just plain lazy!

I wish the boat would just move. Try out the waters, and then just float.

Take that first step, you may fall. So what? Get up and take another step.

Move on. Move on and conquer the fear.

Imagine the possibilities on what you could achieve – if you weren’t afraid or not lazy.

You need challenges in your life. They make you smarter, and stronger. So what are you waiting for?

Are you ready? Take it on and Move!

Picture of Sanghumukham Beach, Trivandrum, taken recently while driving along the road on my way to the airport.

Long Live The Telegram… STOP


DSC02954

Five years ago, I moved to Trivandrum. Of all historical buildings/monuments/grounds that Trivandrum had to offer, one particular building in the city caught my attention, just bcoz of its name.

“Telegraph Office”, it read. “Kambi Aafeese” in Malayalam.

It was near to the traffic light by Statue, so I could never miss it. For almost a year, every time I passed along that road, I tried to take pictures of it or talked about it.

Historical…for telegram or “kambi” as it is called in Malayalam, was probably something that was not much in use, or so I thought.

Growing up, death announcements, delays, births and occasional congratulatory messages… all were with a telegram.

This week, its time to write the obituary. Indian Government announced that it is bringing telegraph services to a full stop. There will be no more telegrams after July 15, 2013..

LONG LIVE THE TELEGRAM … STOP…. LONG LIVE THIS TELEGRAPH OFFICE… STOP….

(Forgive the quality of the picture… taken from a moving car.. this one was by my daughter as I was driving…)

What lies beneath…


A field full of flowers..

Among the green, these light violet colored flowers present an awesome view..

These are not the blue bonnets from Texas, but are swamp flowers… Blue pickerel weed, perhaps.

When you see a beautiful view like this, we don’t try to see what lies beneath..

Like in life, the one who smiles the most is probably the one who is hiding the pain inside.

Or it could be that these flowers have beaten all the odds.

Do you need to be limited by the boundaries?

Does your growth be hindered by the environment where you grow?

No, and possibly a maybe..

Let the environment and the boundaries not limit you. Find a way to break the boundaries that limit.

Forget the pain, blow away the fear.

It is okay to fail, if you just don’t stop with that failure.

Turn it around, let yourselves shine….

This picture was taken from a moving car, while driving along the Kuttanad area.

Trapped…


Entering any world, with a lot of love. There is a sense of wonder, an anticipation in what the world has to offer. Ready to breathe in the smell of freedom. Heart full of love to share, mind open to welcome in the changes, ready to watch and learn the game of life….

Yet, what do you find?
Trapped!!

Within the transparent layers that suffocates….
Within the self imposed (or not) protection, that kills the energy within…..

The inquisitive mind is sucked out of its sense of wonder.
The hungry, wide eyes are robbed of its innocence.
The heart full of joy and love, which you thought you had, is getting dried out….
You remain,
feeling like a loser…
Where have the hope and dreams disappeared to? ..
Dark clouds of self doubt slowly shows up…
What am I doing here? Why I am being wasted? Why don’t you (I) let me (yourself) grow?

No, don’t.. don’t fall for it.
Break out of the layers..
Breathe in the freshness…
Cry out loud..
Tear out the layers and let us walk to where we want to be..

Don’t be trapped in your inner fears. Don’t let the fears stop you from being where you want to be. Challenge the status quo.
Try, at least try, to make the change.
And don’t give up if you fail…

Free, no longer trapped….

Weekly Photo Challenge – Simple


A beautiful tree with a simple message.

Don’t hurt me, I break easily!

If only every tree in this world could give us a simple message like this, we would not be worrying about global warming, right?

This picture is not from God’s Own Country. It was taken during my visit to Pennsylvania, last year.

Sleep on…


Stray dogs sleeping in the morning. I wish I could sleep like that! Sleeping on, even when the sun is out, bright and shining.

A hectic day at work today. Time just passed by…. Happy for the sleep.. Let me catch some sleep…..