Nostalgia


മുറ്റതു കൊഴിഞ്ഞു വീണു കിടക്കുന്ന കണ്ണിമാങ്ങകൾ ….

എല്ലാം പറുക്കി കൂട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിൽ രുചിയുള്ള ഒരു ഓർമ ..

അമ്മ പെറുക്കിയെടുത്തു ചതച്ചു തരുന്ന കണ്ണിമാങ്ങാ ചമ്മന്തി .. എന്ത് നല്ല രുചി… അതിലേറെ മനോഹരമായ, പകർന്നു തരുന്ന സ്നേഹതിൻ രുചി… അതിന്നെ വെല്ലാൻ മറ്റു എന്തുണ്ട്?

സ്വാദ് ഓർത്താൽ വായിൽ വെള്ളം വരും, സ്നേഹത്തോടെ അത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന അമ്മയെ ഓർത്താൽ കണ്ണ് നിറയുന്നു ….

നഷ്ടപെട്ട നല്ല കാലത്തിനെ, നല്ല സ്നേഹത്തിനെ ഓർമിപ്പിക്കാൻ എന്ടെ മുറ്റത്തും ഉണ്ട് ഒരു മാവ്..

കൊഴിഞ്ഞു വീണ കണ്ണിമാങ്ങകൾ പറുക്കി കൂടുമ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങുന്നതു നഷ്ടപെട്ട വാത്സല്യത്തിൻ നൊമ്പരം …

ഇനിയേതോ കാലങ്ങളളിൽ ഇതു പോലെ ഒരു ഓർമ നൽകാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ ആ കണ്ണിമാങ്ങ ചമ്മന്തി !!!

നഷ്ട ബോധത്തിൻ നിസ്വനം ……..

Tender mangoes …

A premature death for the growth of the mango, resulted in finding them on my front yard.

As I collect and keep them aside, the feeling that comes to mind is one of taste and love!

Mother’s love….. and the taste of her Tender Mango Chutney..

Remembering the good old times….
Remembering the taste, oooh.. watery mouth!
Remembering my mother’s love, … teary eyes!

I too have a mango tree in my front yard. I too could have created memories like this for my children to cherish…

Yet I remain … not being able to… forgotten…

Treasure your memories, and create memories for others to treasure…..

Advertisements

Afraid?


Image

A small boat, away from the waters and resting aside the road. Why? Shouldn’t it be riding high on these waves?

The waves are not ebbing away. The beach front is being swallowed by the waters and it is inviting the reluctant boat to jump in. Yet, the boat remains, hesitant, away from the water, in a safe place.

This is no different from how we are, at times. We choose the safe path, and not the one that is yet to be taken. Are we afraid of failure?

People often run away from opportunities. At times, do not even explore things that could possibly bring the best in them. Either because of fear of failure or being just plain lazy!

I wish the boat would just move. Try out the waters, and then just float.

Take that first step, you may fall. So what? Get up and take another step.

Move on. Move on and conquer the fear.

Imagine the possibilities on what you could achieve – if you weren’t afraid or not lazy.

You need challenges in your life. They make you smarter, and stronger. So what are you waiting for?

Are you ready? Take it on and Move!

Picture of Sanghumukham Beach, Trivandrum, taken recently while driving along the road on my way to the airport.

Long Live The Telegram… STOP


DSC02954

Five years ago, I moved to Trivandrum. Of all historical buildings/monuments/grounds that Trivandrum had to offer, one particular building in the city caught my attention, just bcoz of its name.

“Telegraph Office”, it read. “Kambi Aafeese” in Malayalam.

It was near to the traffic light by Statue, so I could never miss it. For almost a year, every time I passed along that road, I tried to take pictures of it or talked about it.

Historical…for telegram or “kambi” as it is called in Malayalam, was probably something that was not much in use, or so I thought.

Growing up, death announcements, delays, births and occasional congratulatory messages… all were with a telegram.

This week, its time to write the obituary. Indian Government announced that it is bringing telegraph services to a full stop. There will be no more telegrams after July 15, 2013..

LONG LIVE THE TELEGRAM … STOP…. LONG LIVE THIS TELEGRAPH OFFICE… STOP….

(Forgive the quality of the picture… taken from a moving car.. this one was by my daughter as I was driving…)

Teamwork – A balancing act?


DSC02682

What comes to your mind when you see this image?

Of Teamwork, all three set of legs need to travel in the same direction or your treasure is lost. A single person cannot get the mountain to move, it is a collective effort.

Of a Balancing act, one part alone cannot have it all, for it will crumble. Needs a balance, or even an integration of work, life and everything that comes in between.

Of Interdependence, its not just independence that gets you to the goal, acknowledge the need for interdependence. You, you and I working towards a common goal.

Of my Mind, if all the senses and the surroundings are alive, the journey is one to look for. If any is impaired, the journey of each day is a tough act to keep up.

Of the many Projects at work that I come across, where we need not just our team, but the support functions, and even the end customer, all to lift that stone that possibly would like to remain at the start or midway, rather than the ending point.

Of gratitude, to the others who have joined the journey, for helping you get there. A feeling I hope is mutual among all the ones who are part of the journey.

A Reminder of getting the food that needs to keep you going..:) and much much more….

The essence is about collaboration – between people, about integration – of work and life, or even about a balancing act of the many choices….

This picture was taken by my joy, my daughter. I am amazed by her observation, of the little things that we don’t notice. If she does take a lesson or two from that observation, I have nothing to worry…:)

Just a thought – At the end of their journey, do they stop to shake hands with each other and say thank you? I hope they do!

Thanks to my little girl for giving me something to ponder on…

Everything happens for a reason


Everything happens for a reason

At times, when my mind is questioning the reasoning of things in life, I tend to look back at my life spent. At my blog, the messages that I put out years ago. (I wish I had continued that habit religiously, rather than stopping it in between).

This Saturday, I was quarantined from the rest of the world…. down with a contagious disease, which is bearable at this time.. My son, moved away to a family friend’s place since he has Board Exams coming up in 2 weeks.

I am perfectly fine, or so I tend to believe. Yet I keep wondering the what if’s of things that I cannot control. Crazy, right? I think so too..

So strangely enough I checked out my personal blog. Here is the entry from Saturday, January 19, 2008…..

Coincidence? Is someone trying to tell me something? You decide!

Anyway, my mind is at peace, focusing on all the good things that has happened till date and finding reasons to believe in good things out of the bad times…

Content, I am…. now let’s fight this Chicken out…. 🙂

————————————————————

SATURDAY, JANUARY 19, 2008

Message for life – Bhagavat Gita
My father gave me a gift a few years back. Just a small wall hanging that has the greatest message of all…

The essence/message of Bhagavat Gita. It is in Malayalam, the word by word translation is as follows, but the message of the words is much more deep.

“Whatever has happened, is for the best
Whatever is happening is for the best
Whatever is going to happen, is also for the best
Why do you cry for what is lost?
Whatever is lost, is it something that you owned?
Is it something that you created?
Everything that you gained is from here.
Everything that you own is also gained from here
What you own today belonged to someone else yesterday
Tomorrow it may belong to somebody else
Change is the law of the earth”

Often times, It gives me a lot of peace of mind, reading this message and understanding the essence of Bhagavat Gita.

Posted by HM at 10:09 AM
Labels: Under the sun
————————————————————–

Trapped…


Entering any world, with a lot of love. There is a sense of wonder, an anticipation in what the world has to offer. Ready to breathe in the smell of freedom. Heart full of love to share, mind open to welcome in the changes, ready to watch and learn the game of life….

Yet, what do you find?
Trapped!!

Within the transparent layers that suffocates….
Within the self imposed (or not) protection, that kills the energy within…..

The inquisitive mind is sucked out of its sense of wonder.
The hungry, wide eyes are robbed of its innocence.
The heart full of joy and love, which you thought you had, is getting dried out….
You remain,
feeling like a loser…
Where have the hope and dreams disappeared to? ..
Dark clouds of self doubt slowly shows up…
What am I doing here? Why I am being wasted? Why don’t you (I) let me (yourself) grow?

No, don’t.. don’t fall for it.
Break out of the layers..
Breathe in the freshness…
Cry out loud..
Tear out the layers and let us walk to where we want to be..

Don’t be trapped in your inner fears. Don’t let the fears stop you from being where you want to be. Challenge the status quo.
Try, at least try, to make the change.
And don’t give up if you fail…

Free, no longer trapped….

Solitaire


Image

A scene from the beach on a Saturday evening. ..

“Solitaire is the only game in town…..”,
I can hear Karen Carpenters magical voice in my ears..

No, not really.

Yet, I wonder, when the world around enjoys the beauty that nature presents, why, why does this man seem to be playing solitaire? 

I envy this man. I envy his happiness. I envy his ability to stand apart from the crowd, and enjoy whatever he is enjoying. Envy his attitude of telling the world, go where ever you want to, I care less for what you do…
Envy his game of solitude….

It takes courage to stand apart, to care less, for what others think. In a world, where everyone is trying to please everyone else, it takes a lot, for not to care.

Everyone should take time for themselves, enjoy what they love to, forget the fears and ignore the stares.

Take time to play solitaire.. Solitude does not always means loneliness. Your thoughts are keeping you company.

Enjoy the solitude, clear your mind and revitalize your soul…

Let’s play solitaire….